قامت طوبی

قامت طوبی

شهادت حضرت زهرا،شهادت حضرت فاطمه

شیطان به بیت حی تعالی چه می‌کند؟                               آتش به گرد خانه مولا چه می‌کند؟

از باغ خلد دود چرا می‌شود بلند؟                                     بر روی حور، سیلی اعدا چه می‌کند؟

رویش سیاه گردد و دستش شکسته باد                                   قنفذ کنار خانه مولا چه می‌کند

دارالزیّاره نبی و آستان وحی                                       ای وای من، مغیره در آن جا چه می‌کند؟

گیرم رواست سوختن خانه، میخ در                                   در سینه شکسته زهرا چه می‌کند؟

باید ز تازیانه بپرسم که در بهشت                                     آثار خون به قامت طوبی چه می‌کند؟

زن در میان خانه و مرد غریب او                                        با دستِ بسته و تن تنها چه می‌کند؟

در بیت وحی، حرمت یاسین به زیر پا                              یک لحظه بنگرید که طاها چه می‌کند؟

گل‌ها ز غم فسرده و پروانه منتظر                                     شمع ز پا فتاده به صحرا چه می‌کند

با بودن دو داغ بر او گریه گشته منع                                 (میثم) ببین به فاطمه دنیا چه می‌کند

/ 0 نظر / 37 بازدید