آقا گندم بریز برام

آقا گندم بریز برام........آقا گندم بریز برام......... به خدا کفترت میشم

اگه که یک نگام کنی....اگه تو یک نگام کنی..... رفیق سر به رات میشم

دل هر کی یه یاری داره................................. دل ما با حسینه

ترانه ای که دل میبره................................... صدای یا حسینه

خدا میدونه خدا میدونه ............................... بهشت ما حسینه

جهنم کاری باهاش نداره.............................. بهشت ما حسینه

خدا میدونه به غیر حسین............................ خریداری ندارم

حسین میدونه به غیر خونش....................... دیگه جایی ندارم

اگه اون شهر وفا نکونه.............................. وفا داری ندارم

رخ از من بگردونه.................................... دیگه یاری ندارم

اگه آقام نگام نکونه................................... خریداری ندارم

چادر خاک آلود تو.................................... بُغز منا وا میکنه

به جای تو زینب تو.................................. درا به روم وا میکنه

بهشت بی نشونه من................................ بهشت بی نشونه

ای خدایا آتیش کی................................... زده از در زبونه

/ 0 نظر / 306 بازدید