یار

دلم به عشق یارم.............. گرفته حال و هوایی

نوشته روی قلبم.............. یه خط کربُبلایی

همه هستیم حسینه........... می ومستیم حسینه

سرود لبم حسینه .............خواب هر شبم حسینه

منم اسیر زلف................ حبیبو دلبر زینب

زعشق رویش بنگر........ رسیده جانم بر لب

کعبه ام خال حسینه........ عمر من مال حسینه

مسجدم کوی حسینه....... قبله ام روی حسینه

دلم به عشق یارم........... گرفته حال و هوایی

نوشته روی قلبم........... یه خط کربُبلایی

به قبله رو میکنم ..........که قبله ام کربلاست

که قبله بر زینبوُ رقیه اش مبتلاست

کعبه دنبال حسینه .........سندش مال حسینه

بزنید به سیم آخر..........امسال سال حسینه

دلم به عشق یارم.......... گرفته حال و هوایی

نوشته روی قلبم........... یه خط کربُبلایی

تو را تو رامی خوانم......به شادمانی وغم

که میکشاند هر سو........دل مرا این پرچم

گره خُوردی حسینم........کشته مُردی حسینم

من سگ شاه دمشقم......عبد دلبر حسینم

دلم به عشق یارم.......... گرفته حال و هوایی

نوشته روی قلبم........... یه خط کربلایی

/ 0 نظر / 6 بازدید