یا ابوالفضل العباس

آن گل یاسی که هر دم میدهد بوی خدا

دل روبا یومحلقا یو ماه رو یو محجبی

تکیه گاه عاشقان است و یل کرُبِِِِِبلا

داستان عشق را او اول است وآخر است

زاده اُم البنینو یادگارحیدر است

رقص شمشیرش نهاده لرزه بر اندام خص

در ره مردانگی او مرتضایی دیگر است

ای جمال ماه تو زیبا تر از خورشیدو ماه

یوسفان ماه رو را خاک پایت بوسه گاه

گر حسین فاطمه پشت وپناه عالم است

بهر او تنها توهستی در یم غم سر پناه

نام زیبای تو دراعماق قلبم خانه کرد

سینه را دیوانه ، دیوانه کرد

بود تقدیر الهی این چنین کز روی لطف

از ازل روی تو را شمع و منا پروانه کرد

کربلا بی نام تو جز قصه دردی نبود

گر نمی بودی نشانی از جوان مردی نبود

از میان پهلوانانو یلان صف شکن

پیش رویت در نبرد حق هما وردی نبود

ابا الفضل ابا الفضل

آقا جان ابا الفضل

یل دریا دل عباس

یا ابو فاضل

بخوانید و از عشق احساسی ام من

زگهواره تا گور عباسیم من

اباالفضل اباالقضل

ارباب ابا الفضل

/ 0 نظر / 5 بازدید